Boğaziçi Ventures

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

[] (“BV ”) siz yatırımcılarla iletişim kurmak, faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi ve ilgili kuruluşlar nezdinde işlemlerin yürütülmesi amacıyla aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi işlemekteyiz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“ KVKK”) 10. maddesi ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile bu husustaki haklarınız hususunda siz  kullanıcılarımızı   bilgilendirmek isteriz.

İşbu Aydınlatma Metni, sizleri aşağıdaki hususlarda bilgilendirmeyi amaçlamaktadır:

 • Hangi kişisel verilerinizin toplandığı,
 • kişisel verilerinizin ne amaçla kullanıldığı,
 • kişisel verilerinizin kimlerle paylaşıldığı,
 • kişisel verilerinizin Türkiye dışına aktarılıp aktarılmadığı,
 • kişisel verilerinizin nasıl korunduğu,
 • BV Teknoloji’nin kişisel verileriniz kapsamında otomatik karar verme yöntemlerini kullanıp kullanmadığı,
 • kişisel verilerinize ilişkin haklarınız.
 1. İşlenen Kişisel Veriler, İşleme Amacı ve İşlemenin Hukuki Sebepleri
 • Hukuka Uygunluk Sebepleri Kapsamında İşleme

Aşağıda belirtilen kişisel verileriniz KVKK madde 5/2 de belirtilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

BV Teknoloji, aşağıda tabloda yer alan kişisel verilerinizi belirtilen amaçlarla, belirtilen birimler aracılığıyla ve yine belirtilen sürelerle sınırlı olarak işlemektedir.

Aşağıda belirtilen kişisel verileriniz sizinle iletişim kurulması, ürün ve hizmetlerin tanıtılması ve hukuki işlem süreçleriyle ilgili olarak işlenecektir. İşbu verilerin işlenmesi, KVKK’nın 5/2 maddesinin (a) bendi uyarınca kanun gereği, (ç) bendi uyarınca hukuki yükümlülüklerin ifası ve (e) bendi uyarınca BV Teknoloji’nin bir hakkı tesisi, koruması veya gerekli olması sebeplerine dayanılarak gerçekleşmekte olup, açık rızanıza tabi değildir. Bu itibarla işin ve yasanın gerektirdiği muhafaza sürelerinin sonuna kadar kişisel verilerinizin silinmesini talep etme hakkına haiz olmadığınızı bildiririz.

Kişisel Veri

İşleme Amacı

Veriyi İşleyen

Saklama Süresi

Kimlik Bilgileri: ad, soyad, T.C. kimlik numarası,  kimlik kartı veya pasaport kopyası

İlgili mevzuata uyum ve hizmet ilişkisi kapsamında yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla ve mevzuata uyum amacıyla

Ürün Yönetimi

Hizmet ilişkisinin sona erdiği tarihten itibaren, 10 (on) yıllık saklama süresinin sonuna kadar saklanmaktadır.

E-posta adresi, telefon numarası

Faaliyetler ilgili iletişim kurmak amacıyla

Ürün Yönetimi

Hizmet ilişkisinin sona erdiği tarihten itibaren, 10 (on) yıllık saklama süresinin sonuna kadar saklanmaktadır.

 

 • Açık Rızaya Dayalı İşleme

BV Teknoloji, aşağıdaki verilerinizi açık onay vermiş olmanız halinde ve açık onayınıza dayanarak

 • Boğaziçi Ventures Bülten aboneliği oluşturmak,
 • sunulan ürün ve hizmetlerin tanıtılabilmesi, geliştirilebilmesi,
 • müşteri memnuniyeti ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi,
 • uygun ürün ve hizmetlerin belirlenmesine yönelik pazar araştırması,
 • reklam ve pazarlama amacıyla sizlerle ticari iletişim yürütülmesi ve
 • anket çalışmaları yapılması

amacıyla  işlenmektedir.

 Ayrıca zoom toplantıları da kaydedilebilmektedir.

Kişisel Veri

İşleme Amacı

Veri İşleyen

Saklama Süresi

Ad, Soyad

Sunulan hizmetin geliştirilebilmesi, müşteri memnuniyeti ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni hizmetlerin sunulabilmesi ve pazarlama için ticari iletişim amacıyla

Ürün Yönetimi

Hizmet ilişkisinin sona erdiği tarihten itibaren, 2 (iki) yıllık saklama süresinin sonuna kadar saklanmaktadır.

E-posta adresi

Bültene abonelik amacıyla

Ürün Yönetimi

Hizmet ilişkisinin sona erdiği tarihten itibaren, 2 (iki) yıllık saklama süresinin sonuna kadar saklanmaktadır.

E-posta adresi, telefon numarası

Sunulan hizmetin geliştirilebilmesi, müşteri memnuniyeti ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni hizmetlerin sunulabilmesi ve pazarlama için ticari iletişim amacıyla

Ürün Yönetimi

Hizmet ilişkisinin sona erdiği tarihten itibaren, 2 (iki) yıllık saklama süresinin sonuna kadar saklanmaktadır.

Zoom  üzerinden yapılan iş toplantısı görüntü ve ses (biyometrik veri) kayıtları

Toplantı kayıtlarının saklanması ve uyuşmazlık halinde başvurulması

  

 

Burada yer alan kişisel verilerin yukarıda belirtilen amaçlarla işlenmesi, KVKK madde 5/1 hükmü uyarınca açık onayınıza dayanmaktadır.

Bülten Aboneliği. BV Teknolojinin web sayfasına e-posta adresinizi bırakıp, bülten aboneliğine onay verdiğiniz takdirde, BV Teknoloji, sizlere ürün ve hizmetlerin tanıtmak, yeni ürün ve hizmetleri sunmak ve pazar araştırması sonuçlarını paylaşmak amacıyla zaman zaman bültenler gönderecektir.

Ticari İletişim. Reklam ve pazarlama amacıyla ticari iletişime ilişkin açık onayınız [•] üzerinden talep edilmektedir. Ticari iletişim onayı verdiğiniz takdirde sizlerle whats app, e-posta ve sms mesajı yoluyla iletişim sağlanacaktır.

Bülten aboneliğine ve ticari iletişime ilişkin  rızanızı KVKK’nın 7. maddesine göre her zaman geri çekme hakkına sahipsiniz. Onayınızı geri çektiğiniz andan itibaren BV Teknoloji’den bülten ve/veya ticari iletişim mesajı almayacaksınız. Bununla birlikte, rızanızı geri almanız, rızanızı geri almadan önce gerçekleştirilen işlemenin hukuka uygunluğunu etkilemeyecektir.

Zoom Toplantıları. Zoom toplantılarında ise toplantı kayda alınmaya başlandığı anda katılımcılara kayda izin verip vermedikleri sorulur. Katılımcılar kayda izin verdiği takdirde katılım gerçekleşir. Toplantı kayıtları Zoom tarafından gelişmiş şifreleme standartları 256 (Advanced Encryption Standard (AES) 256) ile korunur. Toplantı kayıtları BV Teknoloji bilgisayar sisteminde depolanır, buluta

Açık onayınıza dayanılarak işlenen kişisel verileriniz onayınıza çekmediğiniz takdirde belirtilen süreleri takip eden ilk imha periyodunda imha edilecektir. Onayınızı geri çekmeniz halinde onayınızı geri çektiğiniz tarihi müteakip ilk imha periyodunda imha edilecektir.

Otomatik İşleme. Kişisel verileriniz, istatistiki amaçlarla ve pazar analizi değerlendirmeleri dahil olmak üzere analog yöntemlerle işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Usulü

Burada sayılan kişisel veriler, tablolarda “Veri İşleyen” kolonunda belirtilen ilgili departman tarafından web sitesi, online formlar, Kişisel veriler, BV Teknoloji’nin hizmet aldığı üçüncü şahısların sunucularında saklanmaktadır.

Saklama Süresi

Kişisel verileriniz yukarıdaki tabloda “Saklama Süresi” başlığı altında belirtilen süre boyunca saklanacaktır. Kişisel Verileriniz, bu sürenin sonunda ilk imha periyodunda silinir veya yok edilir.

 • Üçüncü Kişilere Aktarma veya Açıklama
 • KVKK’nın 8/2(a) bendine istinaden Kişisel Veri Paylaşımı

BV Teknoloji, yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi kanundan doğan yükümlülüklere uymak ve/veya hizmet sözleşmesi gereğince sorumluluklarını ifa etmek için ve/veya hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması halinde rızanıza ihtiyaç olmadan

 • yatırım tercihleriniz ve talepleriniz doğrultusunda yatırım işlemlerini yapmak ve yürütmek üzere BV Portföy Yönetimi Anonim Şirketi’ne,
 • sadece yükümlülüklerin yerine getirilmesi için alınan hizmetle sınırlı ve bu amaçla orantılı olarak BV Teknoloji içindeki teknik destek birimleri başta olmak üzere ilgili birimler, bankalar, denetim firmaları, avukatlar, avukatlık ofisleri ve mali müşavirler, tedarikçiler gibi işin gerektirdiği ve/veya hizmet aldığı üçüncü şahıslara,
 • emniyet birimleri, Sermaye Piyasası Kurulu ve Mali Suçları Araştırma Kurulu başta olmak üzere kamu kurumları, ilgili bakanlıklar ve müdürlükler ile; iş kanunu ve sosyal güvenlik kanunları uyarınca görevlendirilen Sosyal Güvenlik Kurumu dahil kamu kurum ve tüzel kişilerine, kanunlarla yetkili kılınan diğer kamu kurumlarına

aktarabilir veya açıklayabilir.

Türkiye içerisindeki veri aktarımı KVKK’nın 8/2(a) bendine istinaden KVKK 5/2 (a) uyarınca kanun gereği, (c) uyarınca sözleşmenin kurulması ve/veya ifası için zorunlu olması, (ç) uyarınca hukuki bir yükümlülüğün yerine getirilmesi ve (e) uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması halleri ile sınırlı olacaktır.

 • KVKK madde 8/1 e İstinaden Kişisel Veri Paylaşımı

BV Teknoloji, pazarlama, reklam, analiz, değerlendirme ve ticari iletişim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere üçüncü şahıslardan hizmet  alabilir. Bu halde,  sözkonusu veri aktarımı KVKK madde 8/1 uyarınca açık onayınıza dayanılarak gerçekleşebilir. 

Türkiye’de verilerinizin açıklandığı üçüncü kişilere ve /veya üçüncü kişi kategorilerine ilişkin bilgi her zaman bilginize ve incelemenize açıktır.

 1. Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

BV açık onayınız doğrultusunda, ad, soyad, e-posta adresi ve telefon numaranıza ilişkin kişisel verilerinizi yurt dışında bulunan, sunucu ve bulut hizmeti alınan Amerika Birleşik Devletleri merkezli Google Drive ile ve [●] .

Bu paylaşımlar KVKK madde 9/1 uyarınca açık rızanıza dayalı olarak gerçekleşmektedir.

BV kurumsal e-posta ağı Google programları üzerinde çalışmaktadır. Bu durumda, BV işyeri e-posta adresi üzerinden yürüttüğünüz tüm e-posta iletişimi Google’ın yurtdışındaki sunucularında şifreli olarak saklanmaktadır. BV, e-posta ekinde göndereceğiniz kişisel veri içeren ekleri şifreleyecektir.

Ayrıca BV, açık rızanız doğrultusunda sizinle WhatsApp uygulaması aracılığıyla iletişime geçecektir. Bu durumda, WhatsApp üzerinden yürütülen bütün iletişimler WhatsApp’ın yurtdışındaki sunucularında WhatsApp tarafından şifreli olarak saklanmaktadır.

 1. Haklarınız

Veri sahibi olarak yürürlükteki mevzuat uyarınca Kişisel verilerinizin (a) işlenip işlenmediğini ve ne şekilde işlendiği hakkında bilgi talep etmek (m. 11/(a), (b)), (b) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme (m. 11/c), (c) aktarıldığı üçüncü kişileri bilme (m. 11/ç), (d) düzeltilmesini isteme (m. 11/d), (e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini isteme (m.7, m. 11/e), (f) düzeltilmesi ve silinmesi halinde ilgili işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme (m.11/f), (g) analiz edilmesi sonucunda elde edilen sonuçlara itiraz etme (m 11/g), (h) İşlenmesinin sınırlanmasını talep (m.7), (ı) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini isteme (m.11/ğ) hakkına sahipsiniz.

Yukarıda anılan haklarınız yasa ile sınırlandırılmıştır ve tarafımızca muhtemelen ancak belirli koşullar dahilinde sağlanabilecektir. (Lütfen özellikle KVKK’nın 10. ve 13. maddelerini inceleyiniz).

Yukarıda sayılan bu taleplerinizi […] -posta adresine iletebilirsiniz. BV Teknoloji, talebinizi ilgili belgelerin ulaşmasından itibaren en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır.

Veri Sorumlusu: BV

Mersis No:

Adres :

Telefon :

E-Posta:

iletişime geçebilirsiniz.

Talebiniz halinde BV Teknoloji her zaman kişisel verilerinizi ve aynı zamanda aydınlatma metnini güncelleyebilir. Güncel aydınlatma metnine her zaman www.bvportfoy.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Kişisel Veri Koruma Kurulu’na Şikâyet Hakkı

Kurula şikâyet hakkınızı kullanmak için (KVKK madde 13, 14, 15)

Kurul: Kişisel Verilerin Korunması Kurulu

Adres: Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. 1407. Sok. No: 4 06520 Balgat-Çankaya/ Ankara,

Telefon: +90 312 216 5000

Websitesi: http://www.kvkk.gov.tr/ adreslerinden ile iletişime geçiniz.

Gizlilik Politikamıza https://bogaziciventures.com/tr/gizlilik-politikasi/ adresinden Çerez Politikamıza https://bogaziciventures.com/tr/cerez-politikasi/adresinden ulaşabilirsiniz.

Teyidinizi rica ederiz.