Boğaziçi Ventures

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARINDA KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ

Değerli Paydaşlarımız,

Girişim sermayesi yatırım fonu yatırımcılarına belirli şartlar dahilinde vergi indirimi imkânı sağlayan  uygulama ile ilgili sizleri bilgilendirmeyi arzu ediyoruz. İlgili vergi indirimine konu şartlar  ile ilgili bilgileri aşağıda bulacaksınız. Tüm soru ve ilave bilgi ihtiyaçlarınızla ilgili her zaman ekibimize ulaşabilirsiniz.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, girişim sermayesi yatırım fonu yatırımı yapmayı planlayan kurumlar vergisi mükellefi yatırımcılara, elde ettikleri kurum kazancından girişim sermayesi yatırım fonu tutarı ayırarak vergi indiriminden yararlanma imkânı getirilmiştir.

Bu imkân dahilinde kurumlar vergisi mükellefi olan bir yatırımcı, satın alacağı girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ile hem yapmış olduğu yatırımından getiri potansiyeli elde edip hem de vergi indirimi avantajı ile ilgili tutarı vergi matrahından düşebilecektir. Ayrıca, kurumların, tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarından elde ettikleri kar payları da kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. Bununla birlikte katılma payı satın alınan girişim sermayesi yatırım fonunun kendisi de kurumlar vergisinden tamamı ile muaf olup girişim sermayesi yatırım fonu elde ettiği getiriden kurumlar vergisi ödemeyecek olup bu bakımdan da yatırımcısına avantaj sağlamaktadır.

Vergi avantajından yarar sağlayabileceğiniz fonlar arasında bulunan Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Boğaziçi Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (BVG), Aralık 2020’de kurulmuş ve SPK mevzuatına tabi bir girişim sermayesi fonudur. BVG, oyun, sağlık teknolojileri, perakende teknolojileri, fintech ve eğitim/IK teknoloji alanlarında büyüme aşamasında olup ana ürünü ve iş modeli performans kriterleri ile ortaya çıkmış, konusunda yetkin ve yetenekli ekipler barındıran ve uluslararası pazarlarda yüksek sayıda kullanıcıya ölçeklenme potansiyeline sahip Türkiye’de kurulu yıkıcı teknoloji girişimlerine yatırım yapmaktadır. Geçtiğimiz yıl içerisinde akıllı para ve çevik yönet anlayışıyla on bir tane şirkete yatırımı tamamlayan fon, önümüzdeki 2 yıl içinde toplam 40 şirkete yatırım yapmayı planlamaktadır. Bu da yatırımcıya hazır bir portföye yatırım yapma fırsatı sunarken, farklı yatırım dikeylerinden farklı teknolojileri deneyimlemesini sağlayacaktır.

Uygulanacak olan vergi indiriminin belirli şartları bulunmaktadır:

 • İlgili yılda ayrılan fon tutarının beyan edilen gelirin %10’unu ve şirketin dönem sonu sermayenin %20’sini aşmaması. (Her iki şartın da bir arada sağlanması gerekmektedir)
 • Girişim Sermayesi Fonu’na yapılacak yatırım olarak ayrılan tutarın mükellefin mali kayıtlarında pasifte geçici bir hesapta (özel fon hesabı) tutulması
 • Ayrılan tutarın ayrıldığı yıl sonuna kadar Türkiye’de kurulmuş veya kurulacak olan ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenleme ve denetimine tabi girişim sermayesi yatırım fonlarına yatırım yapılması (yatırımın yapılmaması halinde, indirim konusu yapılan tutar nedeniyle tahakkuk ettirilecek vergi gecikme faizi ile birlikte mükelleften tahsil edilecektir)
 • Girişim Sermayesi Fonu’na yapılacak yatırım olarak ayrılan tutarın Kurumlar Vergisi Beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmesi gerekmektedir. (Beyannamede “Kazancın bulunması halinde İndirilecek İstisna ve İndirimler” kısmında Girişim Sermayesi Fonu (K.V.K Mad. 10/1-g) sekmesine ilgili tutarın girilmesi gerekmektedir.

İndirim Tutarı Nasıl Hesaplanır?  

7 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde, indirim tutarının tespitinde beyan edilen gelir olarak ticari bilanço kar veya zararına, kanunen kabul edilmeyen giderler eklenmek ve geçmiş yıl zararları ile varsa tüm indirim ve istisnalar düşülmek suretiyle bulunan tutarın dikkate alınması gerektiği açıklanmıştır. Girişim sermayesi yatırım fonuna yatırım yapılacak tutar ilgili dönem kazancından ayrılacağından, pasifte özel fon hesabına alınacak tutar hesap dönemi sonu itibari ile tespit edilecektir. Bu nedenle fon hesabına alınma işleminin, izleyen hesap döneminin başından itibaren kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği tarihe kadar yapılması gerekmektedir. Girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarların beyan edilen gelirin %10’unu aşmayan kısmı kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılır. (KVK Md.10/g)

Bu şekilde, indirim konusu yapılacak olan kazanç tutarı, ilgili hesap döneminin genel sonuç hesaplarına yansıyacak olup kurumlar vergisi beyannamesinin ilgili satırında gösterilmek suretiyle de indirimden yararlanabilecektir. Dolayısıyla, geçici vergi dönemlerinde fon ayrılması ve indirim uygulamasından yararlanılması mümkün değildir.

Yapılacak olan indirim, yalnızca kurum kazancı bulunması halinde uygulanabilir. Kurum kazancının yetersiz olması nedeniyle yapılamayan indirimlerin, sonraki yıllara devredilmesi mümkün değildir. Ayrıca, indirim konusu yapılacak tutarın tespitinde, her yıl girişim sermayesi yatırım fonu olarak ayrılan tutarlar ayrı ayrı dikkate alınacak olup, önceki yıllarda ayrılan fon tutarları için tekrar indirim uygulanmayacaktır. Ancak ayrılan fon tutarı hiçbir suretle öz sermayenin %20’sini aşamayacaktır.

Hesaplama Örneği:

Örnek: Hesap dönemi takvim yılı olan (A) A.Ş’ nin 2021 yılı dönem sonu öz sermayesi 800.000.-TL olup, şirket 2021 yılında 170.000.-TL kazanç elde etmiştir. Şirketin ayrıca, 30.000.-TL kanunen kabul edilmeyen gideri, 50.000.-TL istisna kapsamında serbest bölge kazancı, 20.000.-TL yatırım indirimi tutarı ve 2020 yılından 30.000.-TL geçmiş yıl zararı bulunmaktadır.

 

Bu verileri dikkate alarak şirket, beyan edilen gelirin (170.000+30.000-50.000-30.000-20.000=100.000) %10’u olan 10.000.-TL’yi girişim sermayesi yatırım fonuna yatırım yapılacak tutar olarak ayırarak özel fon hesabına almıştır.

 

Bu durumda (A) A.Ş. beyan edilen gelirin %10’unun ve dönem sonu öz sermayesinin %20’ sini aşmayacak şekilde ayırdığı girişim sermayesi fonunu, 30 Nisan 2022 tarihine kadar vereceği, 2021 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde indirim konusu yapabilecektir. (A) A.Ş’nin 2022 yılı sonuna kadar, ayırmış olduğu 10.000.-TL fon tutarıyla girişim sermayesi yatırım fonlarına yatırım yapması gerekmektedir. Yatırım yapmaması halinde, 2021 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde indirim konusu yaptığı 10.000.-TL fon tutarı nedeniyle eksik tahakkuk ettirilen (10.000*%25) 2.500.-TL vergi, gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir. (2020 yılı Kurumlar vergisi oranı %20 iken bu oran, 2021 yılı kurum kazançları için %25, 2022 yılı kurum kazançları için ise %23 oranında uygulanacaktır.)

Fon tutarının vergilendirilmesi:

Fonun ayrıldığı yılın sonuna kadar girişim sermayesi yatırım fonlarına yatırım yapılmakla birlikte, girişim sermayesi yatırım fonu olarak ayrılan tutarların

 • Amacı dışında herhangi bir suretle başka bir hesaba nakledilmesi,
 • İşletmeden çekilmesi,
 • Ortaklara dağıtılması,
 • Dar mükelleflerce ana merkeze aktarılması,
 • Mükelleflerce işin terki,
 • İşletmenin tasfiyesi, devredilmesi veya bölünmesi,
 • Girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarının elden çıkarılmasından itibaren 6 ay içinde aynı amaçla yeniden kullanılmaması hallerinde, bu işlemlerin yapıldığı veya sürenin dolduğu dönemde diğer kazançlarla ilişkilendirilmeksizin vergiye tabi tutulması gerekmektedir. Dolayısıyla, bu fon tutarları, beyan edildiği döneme ilişkin dönem zararı, geçmiş yıl zararları, indirim ve istisnalar ile ilişkilendirilmeksizin vergilendirilecektir.

Yukarıda sayılan hallerde sadece girişim sermayesi fonu hesabında tutulan ve önceki yıllarda indirim konusu yapılan tutarlar vergiye tabi tutulacak olup daha önce beyannamede indirim konusu yapılan diğer tutarlar bakımından ise herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

 

Boğaziçi Ventures Yatırımcı İlişkileri

[email protected]