Boğaziçi Ventures

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Fenerbahçe Mahallesi, Fener Kalamış Caddesi, Belvu Sitesi, No: 110/1, Kadıköy, İstanbul adresinde kurulu BV Teknoloji İş Geliştirme Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri Anonim Şirketi’nin (“BV Teknoloji”) organizasyonu ile yapılan UP Tel Aviv Hızlandırma Programı’na (“Program”) bogaziciventures.com/up-tel-aviv internet sitesi (“İnternet Sitesi”) üzerinden başvurunuzun tamamlanması, değerlendirilmesi, sizlerle iletişime geçilmesi ve başvuru sonucunuzun açıklanması amacıyla aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi işlemekteyiz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. maddesi ve ilgili mevzuat kapsamında, kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile bu husustaki haklarınız hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz. 

İşbu Aydınlatma Metni, sizleri aşağıdaki hususlarda bilgilendirmeyi amaçlamaktadır:

 • hangi kişisel verilerinizin toplandığı,
 • kişisel verilerinizin ne amaçla kullanıldığı,
 • kişisel verilerinizin kimlerle paylaşıldığı,
 • kişisel verilerinizin Türkiye dışına aktarılıp aktarılmadığı,
 • kişisel verilerinizin nasıl korunduğu,
 • BV Teknoloji’nin kişisel verileriniz kapsamında otomatik karar verme yöntemlerini kullanıp kullanmadığı,
 • kişisel verilerinize ilişkin haklarınız.

I. İşlenen Kişisel Veriler, İşleme Amacı ve İşlemenin Hukuki Sebepleri 

(a)  Hukuka Uygunluk Sebepleri Kapsamında İşleme

Aşağıda belirtilen kişisel verileriniz KVKK madde 5/2 de belirtilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. 

BV Teknoloji, aşağıda tabloda yer alan kişisel verilerinizi belirtilen amaçlarla, belirtilen birimler aracılığıyla ve yine belirtilen sürelerle sınırlı olarak işlemektedir. 

Aşağıda belirtilen kişisel verileriniz Program’a başvuru işlemlerinizin tamamlanması, başvurunuzun değerlendirilmesi, sizinle iletişim kurulması ve hukuki işlem süreçleriyle ilgili olarak işlenecektir. İşbu verilerin işlenmesi, KVKK’nın 5/2 maddesinin (c) bendi uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, (ç) bendi uyarınca hukuki yükümlülüklerin ifası ve (e) bendi uyarınca BV Teknoloji’nin bir hakkı tesisi, koruması veya gerekli olması sebeplerine dayanılarak gerçekleşmekte olup, açık rızanıza tabi değildir. Bu itibarla işin ve yasanın gerektirdiği muhafaza sürelerinin sonuna kadar kişisel verilerinizin silinmesini talep etme hakkını haiz olmadığınızı bildiririz.

Program’a başvuru esnasında ayrıca firmanıza ait bir sunum iletmeniz gerekmektedir. KVKK uyarınca sunum içerisinde herhangi bir kişisel veriye yer vermeniz halinde ilgili kişiye gerekli aydınlatmayı yapmanız, kişisel verilerinin işlenmesi hususunda ilgili kişiyi bilgilendirme yükümlülüğünüzü yerine getirmeniz ve gerekli hallerde bu kişilerin açık rızalarını temin etmeniz gerekmektedir. BV Teknoloji’nin KVKK kapsamındaki yükümlülüklerinizi yerine getirmemeniz halinde oluşacak zarardan herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Kişisel Veri

İşleme Amacı

Veriyi İşleyen

Saklama Süresi

Ad, soyad

Program’a başvuru işlemlerinizin tamamlanması, Program ile ilgili sizlerle iletişime geçilmesi, başvurunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla

İdari Birim

Program’a başvuru tarihinden itibaren, 2 (iki) yıllık saklama süresinin sonuna kadar saklanmaktadır.

E-posta adresi, telefon numarası

Program’a başvuru işlemlerinizin tamamlanması, Program ile ilgili sizlerle iletişime geçilmesi, başvurunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla

İdari Birim

Program’a başvuru tarihinden itibaren, 2 (iki) yıllık saklama süresinin sonuna kadar saklanmaktadır.

Programa ilişkin herhangi bir sorunuz olması halinde sorularınızı www.bogaziciventures.com/up-tel-aviv adresinde “[Do you have a question?]” ibareli sekmeye tıklayarak BV Teknoloji’ye iletebilirsiniz. Yukarıda anılan ve BV Teknoloji tarafından talep edilen kişisel verilerinizden başkaca verileri BV Teknoloji ve/veya üçüncü kişi hizmet sağlayıcılarımız ile paylaşmanız anılan verileri kendi iradeniz ile alenileştirmeniz anlamına gelmektedir. Tarafınızca alenileştirilen veriler hususunda BV Teknoloji’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

(b) Açık Rızaya Dayalı İşleme 

BV Teknoloji, aşağıdaki verilerinizi açık onay vermiş olmanız halinde ve açık onayınıza dayanarak

 • Boğaziçi Ventures bülten aboneliği oluşturmak,
 • sunulan ürün ve hizmetlerin tanıtılabilmesi, geliştirilebilmesi, 
 • müşteri memnuniyeti ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi, 
 • uygun ürün ve hizmetlerin belirlenmesine yönelik pazar araştırması,
 • reklam ve pazarlama amacıyla sizlerle ticari iletişim yürütülmesi ve 
 • anket çalışmaları yapılması amacıyla işlenmektedir.

Kişisel Veri

İşleme Amacı

Veri İşleyen

Saklama Süresi

Ad, Soyad

Sunulan hizmetin geliştirilebilmesi, müşteri memnuniyeti ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni hizmetlerin sunulabilmesi ve pazarlama için ticari iletişim amacıyla

Pazarlama Birimi

Açık rızanızı geri almanız halinde reklam ve pazarlama amaçlı veri işleme sonlandırılacaktır

E-posta adresi

Bültene abonelik, sunulan hizmetin geliştirilebilmesi, müşteri memnuniyeti ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni hizmetlerin sunulabilmesi ve pazarlama için ticari iletişim amacıyla

Pazarlama Birimi

Açık rızanızı geri almanız halinde reklam ve pazarlama amaçlı veri işleme sonlandırılacaktır

Telefon numarası

Sunulan hizmetin geliştirilebilmesi, müşteri memnuniyeti ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni hizmetlerin sunulabilmesi ve pazarlama için ticari iletişim amacıyla

Pazarlama Birimi

Açık rızanızı geri almanız halinde reklam ve pazarlama amaçlı veri işleme sonlandırılacaktır

Burada yer alan kişisel verilerin yukarıda belirtilen amaçlarla işlenmesi, KVKK madde 5/1 hükmü uyarınca açık onayınıza dayanmaktadır.

Bülten Aboneliği. Reklam ve pazarlama amaçlı açık rızanızın varlığı halinde BV Teknoloji, sizlere ürün ve hizmetlerin tanıtmak, yeni ürün ve hizmetleri sunmak ve pazar araştırması sonuçlarını paylaşmak amacıyla zaman zaman bültenler gönderecektir. 

Ticari İletişim. Reklam ve pazarlama amacıyla ticari iletişime ilişkin açık onayınız Program’a başvurunuz esnasında talep edilmektedir. Ticari iletişim onayı verdiğiniz takdirde sizlerle e-posta veya telefon numaranız yoluyla iletişim sağlanacaktır.

Bülten aboneliğine ve ticari iletişime ilişkin rızanızı KVKK’nın 7. maddesine göre her zaman geri çekme hakkına sahipsiniz. Onayınızı geri çektiğiniz andan itibaren BV Teknoloji’den bülten ve/veya ticari iletişim mesajı almayacaksınız. Bununla birlikte, rızanızı geri almanız, rızanızı geri almadan önce gerçekleştirilen işlemenin hukuka uygunluğunu etkilemeyecektir.

Açık onayınıza dayanılarak işlenen kişisel verileriniz onayınızı çekmediğiniz takdirde belirtilen süreleri takip eden ilk imha periyodunda imha edilecektir. Onayınızı geri çekmeniz halinde onayınızı geri çektiğiniz tarihi müteakip ilk imha periyodunda imha edilecektir.

Otomatik İşleme. Kişisel verileriniz, istatistiki amaçlarla ve pazar analizi değerlendirmeleri dahil olmak üzere otomatik yöntemlerle işlenmektedir.

II. Kişisel Verilerin Toplanma Usulü

Burada sayılan kişisel veriler, tablolarda “Veriyi İşleyen” kolonunda belirtilen ilgili departman tarafından İnternet Sitesi, çevrimiçi formlar, e-postalar aracılığıyla doğrudan veri sahibinden toplanmaktadır. Kişisel veriler, BV Teknoloji’nin hizmet aldığı üçüncü şahısların sunucularında saklanmaktadır.

III. Saklama Süresi 

Kişisel verileriniz yukarıdaki tabloda “Saklama Süresi” başlığı altında belirtilen süre boyunca saklanacaktır. Kişisel Verileriniz, bu sürenin sonunda ilk imha periyodunda silinir veya yok edilir.

IV. Üçüncü Kişilere Aktarma veya Açıklama 

(a) KVKK’nın 8/2(a) bendine istinaden Kişisel Veri Paylaşımı

BV Teknoloji, yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi kanundan doğan yükümlülüklere uymak ve/veya taraflar arasındaki ilişki gereğince yükümlülüklerini ifa etmek için ve/veya hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması halinde rızanıza ihtiyaç olmadan;

(1) KVKK 5/2 (c), (ç) ve (e) bentleri uyarınca sadece yükümlülüklerin yerine getirilmesiyle sınırlı ve bu amaçla orantılı olarak BV Teknoloji içindeki teknik destek birimleri ve Program ortağı Turunç Hukuk Bürosu başta olmak üzere ilgili birimler, avukatlar, avukatlık ofisleri, tedarikçiler ve iş ortakları gibi işin gerektirdiği ve/veya hizmet aldığı üçüncü şahıslara,

(2) KVKK’nın 5/2 (a) ve (ç) bentleri uyarınca kanun gereği ve hukuki yükümlülüklerin ifası amacıyla emniyet birimleri kamu kurumları, ilgili bakanlıklar ve müdürlükler ile kamu kurum ve tüzel kişilerine, kanunlarla yetkili kılınan diğer kamu kurumlarına aktarabilir veya açıklayabilir. 

(b) KVKK madde 8/1 e İstinaden Kişisel Veri Paylaşımı

BV Teknoloji, pazarlama, reklam, analiz, değerlendirme ve ticari iletişim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere üçüncü şahıslardan hizmet alabilir. Bu halde, söz konusu veri aktarımı KVKK madde 8/1 uyarınca açık onayınıza dayanılarak gerçekleşebilir.

Türkiye’de verilerinizin açıklandığı üçüncü kişilere ve /veya üçüncü kişi kategorilerine ilişkin bilgi her zaman bilginize ve incelemenize açıktır.

V. Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

BV Teknoloji açık onayınız doğrultusunda, ad, soyad, e-posta adresi ve telefon numaranıza ilişkin kişisel verilerinizi 

 • Yurt dışında bulunan, sunucu ve bulut hizmeti alınan Amerika Birleşik Devletleri merkezli Google Drive ve
 • Program kapsamında başvurunuzun değerlendirilmesi amacıyla İsrail’de bulunan iş ortakları Reichman Üniversitesi, GN-Z11 Tech Ventures Limited ve Amazon Web Services EMEA SARL ile.

paylaşmaktadır.

Bu paylaşımlar KVKK madde 9/1 uyarınca açık rızanıza dayalı olarak gerçekleşmektedir. Program’ın niteliği gereği açık rızanızı geri çekmeniz halinde başvurunuz Program kapsamında değerlendirilemeyecek, Program’a kabulünüz ve devamınız mümkün olmayacaktır.

BV Teknoloji kurumsal e-posta ağı Google programları üzerinde çalışmaktadır. Bu durumda, BV Teknoloji işyeri e-posta adresi üzerinden yürüttüğünüz tüm e-posta iletişimi Google’ın yurtdışındaki sunucularında şifreli olarak saklanmaktadır. BV Teknoloji, e-posta ekinde göndereceğiniz kişisel veri içeren ekleri güvenli ortamda saklayacaktır.

VI. Haklarınız

Veri sahibi olarak yürürlükteki mevzuat uyarınca Kişisel verilerinizin (a) işlenip işlenmediğini ve ne şekilde işlendiği hakkında bilgi talep etmek (m. 11/(a), (b)), (b) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme (m. 11/c), (c) aktarıldığı üçüncü kişileri bilme (m. 11/ç), (d) düzeltilmesini isteme (m. 11/d), (e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini isteme (m.7, m. 11/e), (f) düzeltilmesi ve silinmesi halinde ilgili işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme (m.11/f), (g) analiz edilmesi sonucunda elde edilen sonuçlara itiraz etme (m 11/g), (h) İşlenmesinin sınırlanmasını talep (m.7), (ı) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini isteme (m.11/ğ) hakkına sahipsiniz.

Yukarıda anılan haklarınız yasa ile sınırlandırılmıştır ve tarafımızca muhtemelen ancak belirli koşullar dahilinde sağlanabilecektir. (Lütfen özellikle KVKK’nın 10. ve 13. maddelerini inceleyiniz).

Yukarıda sayılan bu taleplerinizi [email protected] e-posta adresine iletebilirsiniz. BV Teknoloji, talebinizi ilgili belgelerin ulaşmasından itibaren en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. 

Veri Sorumlusu: BV Teknoloji İş Geliştirme Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri Anonim Şirketi

Mersis No: 0541055019600017

Adres : Fenerbahçe Mahallesi, Fener Kalamış Cadddesi, Belvu Sitesi No: 110/1, Kadıköy, İstanbul

E-Posta: [email protected]

Talebiniz halinde BV Teknoloji her zaman kişisel verilerinizi ve aynı zamanda aydınlatma metnini güncelleyebilir. Güncel aydınlatma metnine her zaman www.bogaziciventures.com/up-tel-aviv adresinden ulaşabilirsiniz.

Kişisel Veri Koruma Kurulu’na Şikâyet Hakkı 

Kurula şikâyet hakkınızı kullanmak için (KVKK madde 13, 14, 15) 

Kurul: Kişisel Verilerin Korunması Kurulu

Adres: Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. 1407. Sok. No: 4 06520 Balgat, Çankaya, Ankara 

Telefon: +90 312 216 5000

Websitesi: http://www.kvkk.gov.tr 

Çerez Politikamıza https://www.bogaziciventures.com adresinden ulaşabilirsiniz.